memorialcentre.ca in Bulgarian

PMC Collins Barrow Box Office - 705.743.3561      Hours of Operation
Monday - Friday 9:30am - 5pm
Petes or Lakers Weekday Games 9:30am - 9pm
Petes Weekend Games As Posted
Concerts and Events         As Posted
Online 24 Hours, 7 Days a Week

 

Lakers LogoPetes LogoHall of Fame Logo
Reduce the text size on this website.Reset the text size on this website.Increase the text size on this website.
English Български

Please note: By selecting to proceed in Bulgarian, portions of the Peterborough Memorial Centre website will be automatically translated. The link to this translation service is strictly a convenience for users of www.memorialcentre.ca who prefer service in an alternate language.

The Peterborough Memorial Centre does not operate or control, review, endorse or approve the provisions of this service and is not responsible for them.

Rules, policies (including privacy policies) and operating procedures of Google TranslateTM may apply to you while on their site and the Peterborough Memorial Centre will not be responsible for information provided to you.

There may be discrepancies in the translations from the original English versions. If there are any discrepancies between the information provided on the Peterborough Memorial Centre website in English and the translation of that information, the English version shall govern. Any such discrepancies are not binding and are of no legal effect.

Use of the translation service is at your sole risk and the Peterborough Memorial Centre will not be responsible or liable for any damages arising from use of, or inability to use, this service, including the translation of the Memorial Centre website that they provide.

This service is designed to work best in Firefox, Opera, Chrome, Safari or Internet Explorer v7 and higher browsers.

By selecting to proceed to Google TranslateTM, you accept these statements and terms of use.

Моля, обърнете внимание: С избирането за да продължите на арабски език, части от Питърбъро Мемориал сайта Центърът ще бъде преведен автоматично. Връзката на този превод е строго удобство за потребителите на www.memorialcentre.ca, които предпочитат услуга в друг език.

В Питърбъро Мемориал център не работи или контрол, преглед, одобрява или да се одобрят разпоредбите на тази услуга и не носи отговорност за тях.

Правила, политики (включително правила за поверителност) и работните процедури на Google TranslateTM се отнася до вас по време на техния сайт и Питърбъро Мемориал център не носи отговорност за информацията, предоставена на вас.

Възможно е да има несъответствия в преводите от оригиналния английски версии. Ако има несъответствия между информацията, предоставена на Питърбъро Мемориал уебсайт център на английски език и превод на тази информация, на английски език се управлява. Всички тези несъответствия не са задължителни и не са от правна сила.

Използване на преводаческите услуги на свой собствен риск и Питърбъро Мемориал център, няма да носи отговорност за вреди, произтичащи от използването или невъзможността да се използва тази услуга, включително и превода на "Мемориал уебсайт център, които те предоставят.

Тази услуга е предназначена да работи най-добре в Firefox, Opera, Google Chrome, Safari или Internet Explorer v7 и по-високи браузъри. Като изберете да се пристъпи към Google TranslateTM, Вие приемате тези твърдения и условия за ползване.

Продължаване на български езикTranslate Icon